Vordering indienen

Via dit formulier kunt u uw vordering laten indienen bij de curator van dit faillissement, mr G. Barendregt.
Een medewerker van Faillissementen.com zal uw vordering controleren en doorsturen naar de curator met het verzoek de ontvangst van de vordering aan u te bevestigen en deze op de lijst van voorlopig erkende crediteuren te plaatsen. Tevens zullen wij hem verzoeken u te informeren indien er geen uitzicht is op een uitkering zodat u zo snel mogelijk de BTW kunt terug vorderen.

De kosten voor deze dienst zijn € 15,00 per faillissement. Aan het einde van de maand ontvangt u een factuur voor de in die maand ingediende vorderingen.

Vult u alstublieft onderstaand formulier volledig in.

Facturen

Hieronder kunt u uw vordering specificeren. Alle velden zijn verplicht, en denk er ook aan een kopie van de betreffende factuur te uploaden, bij voorkeur in PDF formaat.
# Factuurnummer Factuurdatum Factuursaldo Kopiefactuur
1
Voeg regel toeVerwijder regel
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden indienen vorderingen.

Door gebruik te maken van deze service accepteert u de onderstaande gebruiksvoorwaarden:

-CreditProfessionals B.V., statutair gevestigd te Zwijndrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24310632 (hierna te noemen “Faillissementen.com”), stelt deze service beschikbaar via het internet.

-Alle rechten met betrekking tot deze service zijn intellectueel eigendom van Faillissementen.com.

-U verleent toestemming aan Faillissementen.com om de door u ingevoerde data en informatie op te nemen in de databank en om die data en informatie voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar gebruikers en voor haar overige dienstverlening te gebruiken.

-U verklaart zich akkoord dat alle correspondentie over de door u ingediende vordering(en) via email aan het door u opgegeven e-mailadres kan plaatsvinden.

-Faillissementen.com betrekt haar gegevens uit openbare bronnen en kan niet instaan voor de juistheid van de data en informatie die u via deze service en via de websites van Faillissementen.com overdraagt, verkrijgt, raadpleegt en gebruikt.

-Faillissementen.com sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen immateriële schade en bedrijfsschade, voortvloeiende uit het gebruik van deze service.

-Faillissementen.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van deze service en gerelateerde websites.

-U verklaart zich te onthouden van het registreren of ter verificatie aanbieden van een niet bestaande schuldvordering of een schuldvordering voor een verhoogd bedrag (strafbaar ingevolge art. 344 Wetboek van Strafrecht);

-U verklaart zich te onthouden van ieder gebruik van deze service op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor Faillissementen.com of voor klanten en relaties van Faillissementen.com;

-U verklaart zich akkoord met de kosten voor het indienen van vorderingen zoals deze op de website van Faillissementen.com vermeld staan. In 2017 bedragen de kosten € 15,00 per faillissement.

-Op het gebruik van deze service van Faillissementen.com is Nederlands recht van toepassing.