Aanmelden

Abonnee worden van Faillissementen.com heeft vele voordelen:

  • U kunt inzoomen op de achterliggende informatie zoals gegevens curator, eerdere uitspraken etc.
  • U kunt de database volledig doorzoeken op namen en trefwoorden in alle periodes vanaf 01-01-2005
  • U kunt de uitspraken uitprinten en als bewijsstuk bij uw administratie voegen.
  • U kunt uw vorderingen op failliete debiteuren via de site indienen bij de juiste curator.
  • U kunt tot 10 Trackers opgeven om insolventies of debiteuren te monitoren.
  • U ontvangt optioneel dagelijks een emailbericht als de database is bijgewerkt.
  • Tot 500 debiteuren gratis checken via onze Matching service.
  • Tot 100 debiteuren dagelijks gratis checken via onze web service.

Het abonnement kost € 175 per jaar exclusief BTW. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier; wij sturen u dan de bevestigingsmail ter akkoord en daarna heeft u direct toegang. U ontvangt een factuur per email.
Let op! Faillissementen.com is uitsluitend bedoeld voor zakelijke gebruikers, niet voor particulieren. Dit is geen gratis dienst en de wet van Dam is niet van toepassing.

Begin met het invoeren van uw bedrijfsnaam, en vul daarna de ontbrekende velden in.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van CreditProfessionals BV h.o. Faillissementen.com

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
CreditProfessionals: CreditProfessionals BV, gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht.
De Klant: De Klant van CreditProfessionals, zijnde iedere (rechts)persoon die met CreditProfessionals een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en).
Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en / of diensten door CreditProfessionals aan de Klant.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreditProfessionals en de Klant waarop CreditProfessionals deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd betreffende de door CreditProfessionals te leveren specifieke producten of diensten. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden. In geval van afwijking en/of tegenstrijdigheid tussen de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CreditProfessionals, wanneer door CreditProfessionals bij de uitvoering ervan derden worden ingeschakeld.

2.4 Afwijkingen op deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.5 Inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.6 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. CreditProfessionals en de Klant zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 De door CreditProfessionals gemaakte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. CreditProfessionals is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Een opdracht van de Klant aan CreditProfessionals, waaraan geen aanbieding of offerte van CreditProfessionals is voorafgegaan, bindt CreditProfessionals niet eerder dan na haar schriftelijke bevestiging.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is CreditProfessionals daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CreditProfessionals schriftelijk anders aangeeft.

3.5 CreditProfessionals is te allen tijde gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 CreditProfessionals zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende opdrachtnemer kunnen worden gesteld uitvoeren. Voorts zal CreditProfessionals met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CreditProfessionals het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarvan de kosten aan de Klant zullen worden doorberekend. Deze zullen altijd vooraf aan de Klant worden meegedeeld.

4.3 CreditProfessionals is gerechtigd van de Klant vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten verbonden aan een aan CreditProfessionals verstrekte opdracht en/of afgenomen of af te nemen dienst. CreditProfessionals zal eerst gehouden zijn (verder) te presteren, nadat deze vooruitbetaling door haar is ontvangen
.
4.4 CreditProfessionals kan met de Klant overeenkomen dat facturering zal geschieden op basis van nacalculatie.

4.5 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CreditProfessionals aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op eerste verzoek van CreditProfessionals aan haar te verstrekken. Geeft de Klant geen gehoor aan het verzoek van CreditProfessionals, komt CreditProfessionals het recht toe de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten respectievelijk de opdracht te beëindigen. De als gevolg van deze opschorting respectievelijk beëindiging van de opdracht door CreditProfessionals te maken kosten en/of te derven winst dienen door de Klant te worden vergoed.

4.6 CreditProfessionals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CreditProfessionals is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CreditProfessionals zondermeer kenbaar was.

4.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan CreditProfessionals de uitvoering van onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8 Indien door CreditProfessionals, of door haar ingeschakelde derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant, of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.9 De Klant vrijwaart CreditProfessionals voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

4.10 Indien CreditProfessionals een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze steeds indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en overschrijding van die termijn geeft de Klant nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/ of schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant CreditProfessionals schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CreditProfessionals zal de Klant hierover schriftelijk informeren.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal CreditProfessionals de Klant hierover schriftelijk informeren.

5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal CreditProfessionals schriftelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.

5.5 Het voorgaande laat onverlet dat CreditProfessionals is gerechtigd om van tijd tot tijd de manier waarop zij de producten en/of diensten levert (en de Klant de producten en/of diensten kan ontvangen of benaderen) te veranderen en/of functionaliteiten of onderdelen van producten en/of diensten op te schorten, te wijzigen of te beëindigen. Alleen in het geval een dergelijke verandering een direct substantieel en negatief effect heeft op de bedrijfsvoering van de Klant, uitsluitend ter beoordeling van CreditProfessionals, zal CreditProfessionals de Klant twee (2) maanden voordat een dergelijke verandering wordt geïmplementeerd, per aangetekend schrijven informeren. Als de Klant niet instemt met de aangekondigde verandering is ieder van partijen gerechtigd om, binnen een termijn van 30 dagen nadat CreditProfessionals de Klant op voornoemde wijze heeft geïnformeerd, de Overeenkomst voor het betreffende gedeelte schriftelijk op te zeggen met ingang van de dag dat de verandering wordt geïmplementeerd. Het blijven gebruiken van de producten en/of diensten zal hebben te gelden als instemming van de Klant met de verandering.

5.6 In uitzondering op artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden zullen alle geschillen die verband houden met de beoordeling door CreditProfessionals van ‘een direct substantieel en negatief effect op de bedrijfsvoering van de Klant’, worden voorgelegd aan een nader door partijen overeen te komen onafhankelijke deskundige.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst, verlenging en opzegging
6.1 Overeenkomsten tussen CreditProfessionals en de Klant worden steeds aangegaan voor de duur van tenminste één jaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Opzegging van de overeenkomst kan alleen geschieden (bij aangetekend schrijven) tegen het einde van de uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3, overeengekomen contractstermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

6.3 Heeft geen (tijdige) opzegging plaatsgehad, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend voor een gelijke periode gecontinueerd.

6.4 Verlenging geschiedt steeds onder dezelfde voorwaarden en bepalingen en tegen de op het moment van verlenging geldende eenheidsprijs en overige tarieven.

6.5 Inflatoire, economische, politieke of bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven CreditProfessionals het recht de prijzen van producten of diensten bij (voortijdige) verlenging van de overeenkomst te verhogen. Dezelfde ontwikkelingen geven CreditProfessionals ook het recht lopende een overeenkomst haar prijzen te wijzigen. Alleen in dat laatste geval is de Klant gerechtigd de overeenkomst binnen één maand na mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij deze prijsverhoging voortvloeit uit wettelijk voorschrift. Bij gebreke van ontbinding van de overeenkomst door de Klant wordt de Klant geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.

Artikel 7 Betaling en contractuele rente
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door CreditProfessionals aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij een afwijkende termijn is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien de Klant in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen, is hij van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuimdatum, tot het moment van volledige betaling.

7.3 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 100,00 incl. BTW. Indien en voor zover sprake is van een situatie, waarin vorenbedoeld percentage voor het berekenen van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zich niet laat hanteren, zullen de kosten voor voldoening buiten rechte worden berekend overeenkomstig de bestaande wet- en regelgeving, in het bijzonder het bepaalde in artikel 6:96 BW, en rechtspraak.

7.4 Indien CreditProfessionals hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.5 De Klant is nimmer gerechtigd facturen in termijnen te betalen, tenzij CreditProfessionals daarin schriftelijk heeft toegestemd.

7.6 Het is de Klant niet toegestaan betalingen op te schorten, dan wel zich te beroepen op korting of verrekening, c.q. compensatie.

7.7 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de Klant tot de schuldsanerings-regeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag ten laste van of surséance van betaling van de Klant, dan wel wanneer de Klant enige uit hoofde van de Wet, van de overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, zijn alle vorderingen van CreditProfessionals op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

7.8 CreditProfessionals heeft het recht door de Klant gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voorts kan CreditProfessionals, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. CreditProfessionals kan eveneens volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door CreditProfessionals geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven haar eigendom, totdat de Klant alle verplichtingen uit alle met CreditProfessionals gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.2 De Klant is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 8.1 vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht CreditProfessionals daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

8.4 De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CreditProfessionals ter inzage te geven. Tevens dient de Klant alle maatregelen te treffen ter voorkoming dat door derden misbruik gemaakt kan worden van CreditProfessionals in gebruik gekregen software.

8.5 Voor het geval CreditProfessionals haar in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan CreditProfessionals of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CreditProfessionals zich (kunnen) bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9 Onderzoek en reclames
9.1 Klachten over geleverde diensten of producten, de door CreditProfessionals gevoerde administratie en de facturen, behoeven door CreditProfessionals slechts in behandeling te worden genomen, indien deze klachten schriftelijk zijn ingediend binnen 30 dagen na de factuurdatum,. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CreditProfessionals in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

9.2 Na het verstrijken van voormelde termijnen worden reclames door CreditProfessionals niet meer in behandeling genomen en wordt de Klant geacht de geleverde diensten en/of producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 CreditProfessionals is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien:
- de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst aan CreditProfessionals ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
- ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

10.2 Voorts is CreditProfessionals bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat van haar onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer nakoming van de overeenkomst kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins zodanige omstandigheden voordoen, dat van haar in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag worden verwacht.

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van CreditProfessionals op de Klant direct opeisbaar. Indien CreditProfessionals de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4 CreditProfessionals behoudt ingeval van opschorting en ontbinding steeds het recht schadevergoeding van de Klant te vorderen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 CreditProfessionals is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door CreditProfessionals of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de redelijke bekwaamheid, waarop door de Klant bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de opdracht door CreditProfessionals mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat CreditProfessionals voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft bedongen c.q. ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.

11.2 Eventuele aanspraken tot vergoeding van schade geleden als gevolg van toerekenbaar tekortschieten van CreditProfessionals van de Klant, in de hierboven bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Klant zijn recht op vergoeding van schade heeft verloren.

11.3 Onder (directe) schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
- de eventuele, redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door CreditProfessionals te herstellen, tenzij deze niet aan CreditProfessionals toegerekend kan worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4 CreditProfessionals is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de Klant als bij derden.

Artikel 12 Vrijwaringen
12.1 De Klant vrijwaart CreditProfessionals voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of gegevens.

12.2 Indien de Klant aan CreditProfessionals informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Risico-overgang
13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop die zaken juridisch en/of feitelijk aan de Klant worden geleverd en daarmee in de macht van de Klant of van een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige contractuele verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CreditProfessionals geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de onderneming van CreditProfessionals worden daaronder begrepen.

14.3 CreditProfessionals heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.

14.4 Partijen kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5 Voor zoveel CreditProfessionals ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding
15.1 In aanvulling op artikel 4.1 geldt dat partijen verplicht zijn tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

15.2 Indien CreditProfessionals op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is CreditProfessionals jegens de Klant niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15.3 De wederzijdse verplichting tot geheimhouding duurt ook na beëindiging van de overeenkomst voort.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt CreditProfessionals zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

16.2 Alle door CreditProfessionals verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke in welke uitingsvorm of verschijningsvorm dan ook zijn uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en mogen door hem niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CreditProfessionals worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke anders voortvloeit.

16.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt CreditProfessionals het recht de, door en bij de uitvoering van haar werkzaamheden, verkregen informatie in haar databases op te nemen en verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter kennis van derden worden gebracht.

16.4 De Klant garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte gegevens, of anderszins, CreditProfessionals niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Voorts vrijwaart hij CreditProfessionals volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

16.5 CreditProfessionals vrijwaart de Klant tegen aanspraken wegens beweerdelijk door haar gepleegde inbreuk op eigendomsrechten van derden, mits dergelijke aanspraken van derden haar direct schriftelijk gemeld worden en de Klant alle noodzakelijke medewerking verleent in het kader van door CreditProfessionals te ondernemen (tegen)actie(s).

Artikel 17 Niet-overname van personeel
17.1 Behoudens schriftelijke toestemming van CreditProfessionals zal de Klant gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van CreditProfessionals voor zich laten werken. Dit geldt tevens voor ondernemingen waarop CreditProfessionals ter uitvoering van een overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18 Kortingen
18.1 Kortingen, van welke aard ook, gelden slechts voor de lopende contractperiode en onder voorwaarde van stipte nakoming van de overeenkomst door de Klant. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle (eventueel) verleende kortingen en is de Klant aan CreditProfessionals de bruto prijzen verschuldigd.

Artikel 19 Geschillen
19.1 Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van CreditProfessionals bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft CreditProfessionals het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht
20.1 Op elke overeenkomst tussen CreditProfessionals en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.

Artikel 21: Geldigheid en wijziging voorwaarden
21.1 Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2018.

21.2 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de Klant bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de Klant.

Aanvullende voorwaarden: Faillissementen.com

Artikel A1 Toepasselijkheid
A1.1 Deze aanvullende voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de algemene voorwaarden van CreditProfessionals B.V. en regelen de specifieke voorwaarden voor de dienstverlening op het gebied van insolventie-informatie onder de handelsnaam “Faillissementen.com”.

A1.2 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (hierna te noemen “Abonnement"), waarbij Faillissementen.com aan de Klant toegang verleent tot het Klantgedeelte van de internet Website van Faillissementen.com, of de daar aan gelieerde Websites zoals Failliet.com, Faillissementsverslagen.com en Falingen.com ("de Websites") of Faillissementen.com anderszins insolventiedata aan de Klant ter beschikking stelt in welke vorm dan ook. Het Klantgedeelte bestaat uit de voor niet-Klanten afgeschermde delen van de Websites.

Artikel A2 Totstandkoming, duur en beëindiging van het abonnement
A2.1 Het Abonnement komt tot stand als volgt: het vrijblijvende aanbod wordt gedaan door middel van de terbeschikkingstelling van het daartoe bestemde elektronische formulier op de Websites, dat door de Klant kan worden ingevuld. De aanvaarding van het aanbod door de Klant geschiedt door de invulling van het formulier en diens akkoordverklaring met de inhoud daarvan en van deze abonnementsvoorwaarden door het klikken op de knop 'Aanmelden'. De overeenkomst komt definitief tot stand door de bevestiging van Faillissementen.com aan de Klant, via e-mail of telefonisch. Faillissementen.com is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een Klant te weigeren.

A2.2 Het Abonnement is vanaf de aanvangsdatum één jaar geldig en zal telkens automatisch met één jaar worden verlengd, tenzij het uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk door een der partijen wordt opgezegd.

Artikel A3 Rechten en verplichtingen van de Klant
A3.1 De Klant verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de Websites, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-Klanten ("het Klantgedeelte") of ontvangt op andere wijze data met betrekking tot insolventies.

A3.2 Faillissementen.com behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken aan het Klantgedeelte toe te voegen, uit het Klantgedeelte te verwijderen, of deze toegankelijk te maken voor niet-Klanten zonder dat dit tot enige verplichting tot restitutie van abonnementsgelden leidt.

A3.3 Het Abonnement is gebonden aan één juridische entiteit en kan niet worden overgedragen. Het is de Klant dan ook niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het Klantgedeelte van Websites. Onder derden wordt verstaan, anderen dan degene aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van de Klant.

A3.4 De Klant draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het Abonnement wordt toegerekend aan de Klant, c.q. aan de persoon aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend. De Klant draagt een risicoaansprakelijkheid voor het gebruik dat van het Abonnement wordt gemaakt.

A3.5 Het is de Klant toegestaan om voor eigen gebruik van de Websites afkomstige informatie af te drukken. Alle informatie op de Websites is beschermd door auteursrechten en/of het databankenrecht van Faillissementen.com of derden. Het is de Klant niet toegestaan deze informatie op enige wijze verder te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Faillissementen.com. Onder openbaar maken wordt in dit geval ook verstaan het beschikbaar stellen van de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden.

A3.6 Voor zover de Klant in de gelegenheid wordt gesteld om vragen, opmerkingen of andere informatie via de Websites aan Faillissementen.com en/of aan derden kenbaar te maken, zal hij van dit recht alleen gebruik maken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etcetera.

Artikel A4 Prijzen, facturering en betaling
A4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen luiden de tarieven in Euro exclusief BTW.

A4.2 Faillissementen.com zal de Klant na het sluiten van de overeenkomst en vervolgens jaarlijks vooruit factureren voor het abonnementsgeld. De Klant zal de factuur voldoen binnen 14 kalenderdagen na de op de factuur vermelde verzenddatum.

A4.3 Indien de Klant na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan raakt de Klant in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Faillissementen.com is alsdan gerechtigd om de toegang van de Klant tot het Klantgedeelte van de Websites gedurende de periode van verzuim te ontzeggen.

A4.4 Faillissementen.com houdt zich het recht voor de prijzen aan te passen bij wijziging van de jaarlijkse prijsindex of bij een algemene verhogingen van het abonnement. De prijsindex Advocatuur van het CBS zal hierbij als richtlijn dienen. De prijswijzigingen worden 30 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden op deze Websites bekend gemaakt. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst als bedoeld in artikel A2.2 van deze aanvullende voorwaarden.

Artikel A5 Garantie
A5.1 Faillissementen.com streeft ernaar om de Websites zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Faillissementen.com garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etcetera.

A5.2 Faillissementen.com streeft er naar om op zowel het Klantgedeelte als op het algemeen toegankelijke gedeelte van de Websites correcte en actuele informatie aan te bieden. Faillissementen.com kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.

A5.3 Faillissementen.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhoud van internetpagina's buiten de Websites waar door middel van 'links' op de Websites naar wordt verwezen.

Artikel A6 Privacy
A6.1 Faillissementen.com houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Faillissementen.com verwerkt de door de Klant bij het aangaan van het Abonnement verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan het gebruik van de Websites door de Klant leiden tot verwerking van persoonsgegevens. Laatstbedoelde verwerkingen geschieden ten behoeve van onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de werking van de Websites en dergelijke. De persoonsgegevens als bedoeld in dit lid worden door Faillissementen.com niet verstrekt aan derden.

A6.2 De Klant kan op de Websites te allen tijde zijn eigen Klantgegevens inzien en corrigeren. Deze informatie en functionaliteit zijn uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker die beschikt over de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant.

A6.3 Faillissementen.com is niet verantwoordelijk voor de verwerking door derden van persoonsgegevens die de Klant via de Websites bedoeld of onbedoeld aan die derden kenbaar maakt, zoals bijvoorbeeld zijn emailadres of informatie over zijn surfgedrag na het verlaten van de Websites.

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en ik ga akkoord met de algemene voorwaarden,
én
Ik ben bevoegd om namens dit bedrijf een bestelling met betalingsverplichting te plaatsen.